REJESTRACJA NA PEŁNE STUDIA

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

Zasady przyjęć

Zasady przyjęć dla kandydatów z zagranicy na studia I stopnia, II stopnia oraz jednolite magisterskie w języku polskim w roku akademickim 2019/2020.

 

Kandydat spoza Unii Europejskiej/EFTA; posiadający zezwolenie na pobyt czasowy; nieposiadający Karty Polaka – studia na zasadach odpłatności.

 

Kandydat spoza Unii Europejskiej/EFTA lub posiadający zezwolenie na pobyt czasowy może podjąć studia tylko na zasadach odpłatności. Wysokość rocznej opłaty za studia wynosi 2000 – 3000 Euro (w zależności od kierunku studiów). Kandydat podejmujący studia na zasadach odpłatności w Uniwersytecie Łódzkim wnosi w pierwszym roku opłaty podwyższone o 120 Euro, niezależnie od liczby podjętych kierunków studiów. Kwota 120 Euro nie podlega zwrotowi.

 
Etap I
 
Kandydat rejestruje się w internetowym systemie rekrutacyjnym (Admission IRK) oraz zamieszcza wymagane dokumenty:

podanie (wygenerowane z systemu i podpisane),

– kopię/skan świadectwa maturalnego w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia I stopnia lub jednolite magisterskie lub dyplomu licencjata lub równoważnego w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia wraz z kopią świadectwa maturalnego,

– formalne świadectwo/certyfikat potwierdzające znajomość języka polskiego,


– list motywacyjny (opis listu znajduje się pod linkiem),

– kopię strony paszportu ze zdjęciem,


– wniosek o przyznanie miejsca w akademiku (jeśli kandydat chce aplikować o miejsce)

– opłatę administracyjną 20 Euro.

Kopie/skany dokumentów są dopuszczalne, gdyż oryginały dokumentów kandydat musi dostarczyć aby zostać oficjalnie przyjętym na studia w UŁ. Dokumenty powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Jeżeli tłumaczenie przysięgłe jest niemożliwe do uzyskania za granicą, UŁ akceptuje tłumaczenie wykonane w kraju pochodzenia. Kandydat będzie musiał dostarczyć tłumaczenia przysięgłe dokumentów po przyjeździe do Polski. Po dokonaniu  bezzwrotnej opłaty administracyjnej w wysokości 20 Euro wgrane do systemu dokumenty kandydata BWZ przekazuje do Dziekanatu Wydziału, na który kandydat ubiega się o przyjęcie. Na Wydziale przeprowadzona zostaje merytoryczna ocena dokumentów kandydata oraz podjęta pisemna decyzja o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu kandydata na wybrany przez niego kierunek studiów.

W sytuacjach wyjątkowych, gdy istnieją problemy z internetowym systemem rekrutacyjnym (Admission IRK) kandydat może przesłać dokumenty przez email do admission@uni.lodz.pl lub pocztą.

Etap II
 

W przypadku pozytywnej wstępnej opini Dziekana, kandydat otrzymuje od BWZ Bank Details Letter z informacją o wysokości opłat za studia i jest proszony do wniesienia opłat za studia podwyższonych o bezzwrotne 100 Euro. Potwierdzenie opłaty należy wgrać do systemu rekrutacyjnego Admission IRK. Po potwierdzeniu wpłynięcia opłaty na konto UŁ kandydat otrzymuje dokument potwierdzający przyjęcie na studia i jest proszony o zalegalizowanie dokumentów potwierdzających wykształcenie. W niektórych przypadkach kandydat proszony jest do skontaktowania się z Ambasadą Polski i zalegalizowania dokumentów lub uzyskania Apostille zanim otrzyma dokument potwierdzający przyjęcie na studia z UŁ.

Kandydat powinien uzyskać Zaświadczenie, że świadectwo uprawnia do podjęcia studiów na pierwszym stopniu lub kontynuowania studiów na drugim stopniu w kraju wydania. Zaświadczenie powinno być wystawione przez Władze Oświatowe Państwa, w którym zostało wydane świadectwo/dyplom lub Ambasadę Polski. Na podstawie umów o uznawalności wykształcenia, w przypadku niektórych krajów zaświadczenie nie jest wymagane.

Kandydaci chcący otrzymać zakwaterowanie w akademiku UŁ powinni wypełnić Wniosek o przyznanie miejsca w akademiku. Uniwersytet Łódzki oferuje pokoje 2 i 3 osobowe (nie ma pokoi jednoosobowych). Koszty zakwaterowania wynoszą 280-440 PLN (70-110 Euro) za osobę miesięcznie.

Niezwłocznie po uzyskaniu legalizacji dokumentów i wizy, kandydat powinien wgrać dokumenty do systemu rekrutacyjnego (Admission IRK) punkt 10 lub przesłać do ISO.

 
Etap III
 

Po przyjeździe do Polski kandydat powinien złożyć wymagane oryginalne dokumenty w Biurze Współpracy z Zagranicą (adres: ul. Uniwersytecka 3, parter, pokój 1).

podanie (wygenerowane z systemu rekrutacyjnego Admission IRK i podpisane),

– oryginał świadectwa maturalnego w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia I stopnia lub jednolite magisterskie lub dyplomu licencjata lub równoważnego w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, zalegalizowane a Ambasadzie Polskiej w kraju wydania lub opatrzone Apostille wraz z kopią świadectwa maturalnego,

– zaświadczenie, że dane świadectwo lub dyplom uprawniają kandydata do podjęcia studiów w uczelni wyższej na I lub II stopniu w kraju, w którym zostały wydane,

– formalne świadectwo/certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego,

– kopię strony paszportu ze zdjęciem,

– potwierdzenie dokonania opłaty za studia,

– 2 fotografie,

– dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego uprawniającego do uzyskania podstawowej opieki medycznej na terenie RP lub dokument potwierdzający polskie pochodzenie z Konsulatu RP,

– dokument potwierdzający legalność pobytu w Polsce (np. wiza, Karta Pobytu),

– oryginał wniosku o przyznanie miejsca w akademiku.

* Uznanie niepolskiego świadectwa należy uzyskać w Kuratorium Oświaty nie później niż do końca pierwszego semestru studiów.

UWAGA!

Wymienione dokumenty są wymagane od wszystkich kandydatów z zagranicy (cudzoziemców). Kandydat zostanie przyjęty na studia jedynie po złożeniu oryginałów wymienionych dokumentów. Prosimy pamiętać, że dokumenty powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski po przyjeździe do Polski (jeżeli wcześniej było to niemożliwe).

Jeśli jesteś agentem firmy rekrutacyjnej to pamiętaj o dostarczeniu oświadczenia podpisanego przez kandydata, w którym potwierdza, że jest świadomy iż firma rekrutacyjna działa w jego imieniu zajmując się jego aplikacją na studia oraz, że jest zaznajomiony z wymaganiami oraz procedurami UŁ dotyczącymi ubiegania się o przyjęcie na studia. Pracownicy BWZ mogą kontaktować się z kandydatami w celu odbycia rozmowy przez Skype przed rozpatrzeniem aplikacji.

grafika indeks

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2015
Kontakt: iso@uni.lodz.pl

v(Fee)