Zasady rekrutacji

Rekrutacja Krok po Kroku:

W systemie Admission rejestrują się kandydaci, którzy będę studiować na zasadach:

- odpłatności

- stypendium Banacha (decyzja Dyrektora NAWA)

- bez ponoszenia opłat za studia (decyzja Dyrektora NAWA)

- inne stypendium.

Wysokość rocznej opłaty za studia wynosi 2000 – 3000 Euro (w zależności od kierunku studiów). Opłata rekrutacyjna wynosi 85 złotych (PLN) za każdy kierunek studiów, na którym kandydat zamierza przystąpić do rekrutacji. Opłaty rekrutacyjne nie podlegają zwrotowi. 

Kandydat chcący podjąć studia w ramach Programu stypendialnego Banacha lub bez ponoszenia opłat za studia powinien posiadać decyzję Dyrektora NAWA o przyznaniu stypendium oraz o zwolnieniu z opłat za kształcenie. Więcej informacji na stronie www.nawa.gov.pl.

Etap I

Kandydat rejestruje się w internetowym systemie rekrutacyjnym (Admission) oraz zamieszcza wymagane dokumenty:

– ankietę osobową ze zdjęciem (wygenerowaną z systemu i podpisaną),

– kopię/skan świadectwa maturalnego w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia I stopnia lub jednolite magisterskie lub dyplomu licencjata lub równoważnego w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia,

– dokumentu poświadczającego znajomość języka polskiego na poziomie B2,

list motywacyjny, wyrażający oczekiwania wobec studiów, dostarczający informacji na temat zainteresowań, doświadczeń i planów na przyszłość, argumentujący wybór kierunku studiów. Szczególnie rekomendujemy zawarcie informacji na temat wcześniejszej edukacji i dodatkowych kwalifikacji kandydata, informacji na temat znajomości języków oraz innych kompetencji, krótkiej historii zatrudnienia oraz informacji związanych z doświadczeniem kandydata, jak też imienia i nazwiska przynajmniej jednego referenta.

– potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej 85 złotych (PLN) za każdy kierunek.

* Wyniki ze świadectwa zagranicznego o pełnym średnim wykształceniu (high school leaving certificate/attestat/svidoctvo/inne) są traktowane jako poziom podstawowy, zaś wyniki uzyskane na egzaminach krajowych (CT/ZNO/MT/EGE/ENT/SAT/inne) jako poziom rozszerzony. Brak wyników uzyskanych na egzaminach krajowych nie dyskwalifikuje kandydata, ale daje punkty tylko na poziomie podstawowym.

Kopie/skany dokumentów są dopuszczalne, gdyż oryginały dokumentów kandydat musi dostarczyć aby zostać oficjalnie przyjętym na studia w UŁ. Dokumenty powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Jeżeli tłumaczenie przysięgłe jest niemożliwe do uzyskania za granicą, UŁ akceptuje tłumaczenie wykonane w kraju pochodzenia. Kandydat będzie musiał dostarczyć tłumaczenia przysięgłe dokumentów po przyjeździe do Polski. Po dokonaniu bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 PLN za każdy kierunek, na którym kandydat zamierza ubiegać się o przyjęcie, wgrane do systemu dokumenty kandydata BWZ przekazuje do Koordynatora na Wydział, na który kandydat składa aplikację. Na Wydziale przeprowadzona zostaje merytoryczna ocena dokumentów kandydata w oparciu o kryteria przyjęć oraz podjęta pisemna decyzja o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu kandydata na wybrany przez niego kierunek studiów.

Kandydat ponosi odpowiedzialność za poprawność wprowadzonych przez siebie danych oraz ich zgodność z posiadanymi dokumentami. Wszelkie negatywne prawne i finansowe skutki błędnie wprowadzonych danych obciążają kandydata. 

W wyjątkowych sytuacjach wyjątkowych, gdy istnieją problemy z internetowym systemem rekrutacyjnym (Admission) kandydat może przesłać dokumenty przez email do admission@uni.lodz.pl lub pocztą.

Etap II

W przypadku pozytywnej decyzji Dziekana o zakwalifikowaniu, kandydat na zasadach odpłatności otrzymuje od BWZ Bank Details Letter z informacją o wysokości opłat za studia i jest proszony o wniesienie opłat za studia. Potwierdzenie opłaty należy wgrać do systemu rekrutacyjnego Admission. Po potwierdzeniu wpłynięcia opłaty na konto UŁ kandydat otrzymuje dokument potwierdzający przyjęcie na studia.

Kandydat, który podejmuje studia w ramach programu stypendialnego Banacha lub bez ponoszenia opłat za studia aby ukończyć proces aplikowania powinien wgrać do systemu decyzję wydaną przez Dyrektora NAWA lub inną uprawnioną jednostkę, potwierdzająca uprawnienie do podjęcia bezpłatnych studiów stacjonarnych w języku polskim. Kandydaci, którzy nie otrzymają takiego skierowania samodzielnie opłacają studia lub pisemnie rezygnują z ich podjęcia.

Każdy kandydat posiadający świadectwo/dyplom z zagranicy jest proszony o zalegalizowanie dokumentów potwierdzających wykształcenie w kraju ich wydania. W niektórych przypadkach kandydat proszony jest do skontaktowania się z Ambasadą Polski i zalegalizowania dokumentów lub uzyskania Apostille zanim otrzyma dokument potwierdzający przyjęcie na studia z UŁ.

Kandydat powinien uzyskać Zaświadczenie, że świadectwo uprawnia do podjęcia studiów na pierwszym stopniu lub kontynuowania studiów na drugim stopniu w kraju wydania. Zaświadczenie powinno być wystawione przez Władze Oświatowe Państwa, w którym zostało wydane świadectwo/dyplom lub Ambasadę Polski. Na podstawie umów o uznawalności wykształcenia, w przypadku niektórych krajów zaświadczenie nie jest wymagane.

Kandydaci chcący otrzymać zakwaterowanie w akademiku UŁ powinni zaznaczyć w systemie odpowiedź "Tak" w pytaniu Czy potrzebujesz miejsca w akademiku? Uniwersytet Łódzki oferuje pokoje 2 i 3 osobowe (nie ma pokoi jednoosobowych). Koszty zakwaterowania wynoszą 430-660 PLN (100-140 Euro) za osobę miesięcznie.

Niezwłocznie po uzyskaniu legalizacji dokumentów kandydat powinien wgrać skan legalizacji w zakładce Moje Aplikacje w podrozdziale Dokumenty.

Po uzyskaniu wizy oraz ubezpieczenia, kandydat powinien uzupełnić pola w zakładce Moje Aplikacje w podrozdziale Informacje.

Etap III

Po przyjeździe do Polski kandydat powinien dostarczyć wymagane oryginalne dokumenty do Biura Współpracy z Zagranicą (adres: ul. Uniwersytecka 3, parter, pokój 1) do 30.09.2024:

– ankietę osobową ze zdjęciem (wygenerowaną z systemu i podpisaną),

– oryginał świadectwa maturalnego w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia I stopnia lub jednolite magisterskie lub dyplomu licencjata lub równoważnego w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, zalegalizowane a Ambasadzie Polskiej w kraju wydania lub opatrzone Apostille,

– zaświadczenie, że dane świadectwo lub dyplom uprawniają kandydata do podjęcia studiów w uczelni wyższej na I lub II stopniu w kraju, w którym zostały wydane,

– formalne świadectwo/certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego,

– potwierdzenie dokonania opłaty za studia lub decyzję Dyrektora NAWA w sprawie stypendium lub uprawnień do podjęcia bezpłatnych studiów,

- paszport (do wglądu)

– dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego uprawniającego do uzyskania podstawowej opieki medycznej na terenie RP (do wglądu) lub dokument potwierdzający polskie pochodzenie z Konsulatu RP,

– dokument potwierdzający legalność pobytu w Polsce (np. wiza, karta pobytu) - do wglądu,

* Uznanie niepolskiego świadectwa należy uzyskać w Kuratorium Oświaty nie później niż do końca pierwszego semestru studiów.

UWAGA!

Wymienione dokumenty są wymagane od wszystkich kandydatów z zagranicy (cudzoziemców). Kandydat zostanie przyjęty na studia jedynie po złożeniu oryginałów wymienionych dokumentów. Prosimy pamiętać, że dokumenty powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski po przyjeździe do Polski (jeżeli wcześniej było to niemożliwe).

Jeśli jesteś agentem firmy rekrutacyjnej to pamiętaj o dostarczeniu oświadczenia podpisanego przez kandydata, w którym potwierdza, że jest świadomy iż firma rekrutacyjna działa w jego imieniu zajmując się jego aplikacją na studia oraz, że jest zaznajomiony z wymaganiami oraz procedurami UŁ dotyczącymi ubiegania się o przyjęcie na studia. Pracownicy BWZ mogą kontaktować się z kandydatami w celu odbycia rozmowy przez Skype przed rozpatrzeniem aplikacji.

 1. Wypełniona ankieta osobowa ze zdjęciem – (wygenerowana i wydrukowana z systemu, podpisana).
 2. Dla studiów I stopnia i jednolitych magisterskich – świadectwo maturalne albo zalegalizowane/opatrzone Apostille oraz przetłumaczone przysięgle na język polski świadectwo ukończenia szkoły średniej za granicą. Jeśli wymagany jest proces uznania świadectwa, musi on być zakończony do końca pierwszego semestru.
 3. Dla przypadku studiów II stopnia – polskiego dyplomu ukończenia studiów I stopnia albo zalegalizowanego lub opatrzonego Apostille oraz przetłumaczonego przysięgle na język polski dyplomu ukończenia studiów I stopnia na uczelni zagranicznej.
 4. Dokument potwierdzający prawo do podjęcia studiów I/II stopnia w kraju, w którym świadectwo/dyplom został wydany (nie jest wymagany dla świadectw/dyplomów z krajów UE, EOG, OECD, Ukrainy i Chin).
 5. List motywacyjny, wyrażający oczekiwania wobec studiów, dostarczający informacji na temat zainteresowań, doświadczeń i planów na przyszłość, argumentujący wybór kierunku studiów. Szczególnie rekomendujemy zawarcie informacji na temat wcześniejszej edukacji i dodatkowych kwalifikacji kandydata, informacji na temat znajomości języków oraz innych kompetencji, krótkiej historii zatrudnienia oraz informacji związanych z doświadczeniem kandydata, jak też imienia i nazwiska przynajmniej jednego referenta.
 6. Dokumentu poświadczającego znajomość języka wykładowego danego kierunku studiów na poziomie B2, o ile zasady przyjęć na dany kierunek studiów nie stanowią inaczej.

Wykaz dokumentów poświadczających znajomość języka polskiego na poziomie B2:

 1. Certyfikat Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego lub certyfikat Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
 2. Polskie świadectwo maturalne lub zagraniczny dokument uznany za równoważny świadectwu dojrzałości, jeżeli kształcenie odbywało się w języku polskim,
 3. Dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie filologii polskiej lub lingwistyki stosowanej w zakresie języka polskiego,
 4. Dyplom ukończenia studiów wyższych – uznaje się język wykładowy, jeżeli językiem wykładowym był wyłącznie język polski.
 5. Dokument potwierdzający ukończenie szkoły ponadpodstawowej o której mowa w art. 18 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, jeżeli kształcenie posiadacza dokumentu w takiej szkole trwało nie mniej niż 2 lata,
 6. Dokument potwierdzający kształcenie w zakresie języka polskiego za granicą jako przedmiotu w szkole funkcjonującej w systemie oświaty kraju zamieszkania potwierdzony oceną co najmniej dobrą, jeżeli kształcenie posiadacza dokumentu w ramach takiego przedmiotu trwało nie mniej niż 4 lata.
 7. Dokument potwierdzający ukończenie kursu języka polskiego przygotowującego do studiów w Polsce w podmiocie akredytowanym przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej do prowadzenia tych kursów,
 8. Dokument potwierdzający zweryfikowanie znajomości języka polskiego na poziomie B2 przed Komisją powołaną w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego.
 1. Zaświadczenie lekarskie dla osób aplikujących na Wydział Biologii i Ochrony Środowiska lub Wydział Chemii - na podstawie skierowania na badania u lekarza medycyny pracy po przyjeździe do Polski.
 2. Paszport - strona ze zdjęciem (do wglądu).
 3. Dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego uprawniającego do uzyskania podstawowej opieki medycznej na terenie RP.
 4. Dokument potwierdzający legalność pobytu na terytorium RP w postaci aktualnej wizy lub Karty Pobytu natychmiast po uzyskaniu jednego z w/w dokumentów.
 5. Oświadczenie (prosimy o uważne zapoznanie się z jego treścią, którą można pobrać: oświadczenie).

Wysokość rocznej opłaty za studia stacjonarne wynosi 2100 – 3000 Euro (w zależności od kierunku studiów). Opłata rekrutacyjna wynosi 85 złotych (PLN) za każdy kierunek studiów, na którym kandydat zamierza przystąpić do rekrutacji. Opłaty rekrutacyjne nie podlegają zwrotowi. Wysokość opłat dla danego kierunku znajduje się w zakładce Katalog kierunków w opisie konkretnego kierunku studiów. 
Opłaty za studia niestacjonarne wynoszą 2500-5800 PLN w zależności od kierunku studiów).